PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

Aquest espai natural protegit inclou una gran diversitat d’ambients amb major o menor grau d’intervenció humana: zones humides, terrenys agrícoles i ramaders, boscos, un litoral amb penya-segats i platges, illots i zona marina.

El Parc natural de s’Albufera des Grau va ser declarat mitjançant el Decret 50/1995, de 4 de maig, després d’anys de mobilitzacions socials que demanaven la protecció de la zona. L’any 2003 s’amplien els límits del Parc fins a ocupar un total de 5.006,7 ha, tant marines com terrestres, i es declaren cinc reserves naturals (les illes d’Addaia, s’Estany, bassa de Morella, es Prat i l’illa d’en Colom) amb l’objectiu de conservar els indrets especialment sensibles i amb valors de gran interès. A més, gairebé tota la zona està inclosa dins una Àrea natural d’especial interès (ANEI), forma part de la Xarxa Natura 2000 i és nucli de la Reserva de la Biosfera.

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

D’abril a octubre: Divendres, dissabte, diumenge i dilluns de 9 a 15 h Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 19 h De novembre a març: Divendres, dissabte, diumenge i dilluns de 9 a 15 h Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 17 h En el centre de recepció podeu visitar l’exposició permanent “S’Albufera des Grau, nucli de la Reserva de la Biosfera“.

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

 • Passejau en silenci pels itineraris i camins adaptats a tal efecte, així evitareu molèsties als altres visitants i a la fauna.
 • Cal tenir en compte que la major part del Parc és privat i hi ha diverses explotacions agrícoles i ramaderes on no s’hi pot molestar.
 • Demanau autorització per a visites organitzades o per a grups de més de 25 persones.
 • No trepitgeu les dunes. No circuleu amb vehicles a motor, bicicletes o cavalls a les platges i a les dunes.
 • No fondegeu embarcacions damunt posidònia.
 • No hi faceu foc sense autorització ni hi acampeu.
 • No agafeu pedres ni lloses de cap zona del Parc.
 • No arrabasseu plantes ni molesteu a la fauna.
 • No passegeu animals de companyia per les zones de protecció estricta i de conservació predominant com Favàritx i l’entorn de s’Albufera.
-No practiqueu la pesca submarina sense l'autorització específica del Parc.

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

El Parc natural de s’Albufera des Grau està situat a l’est de l’illa de Menorca, als termes municipals de Maó i Mercadal. Aquelles persones amb mobilitat reduïda poden sol·licitar una cadira Joëlette i s'acordarà la visita sempre que hi hagi voluntaris disponibles.

MAPA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

L’ullastrar ocupa totes les zones interiors del Parc, excepte les fondalades més humides, les àrees inundades i la franja litoral. Aquesta formació densa i espessa està dominada per l’ullastre (Olea europaea var. sylvestris) i l’acompanyen espècies com la mata (Pistacia lentiscus) i l’aladern de fulla ampla (Phillyrea media) i, als costers més secs i pedregosos, la mula (Euphorbia dendroides). Allà on la profunditat del sòl o l’orientació permeten una major humitat, hi ha petites clapes d’alzinar i, a les zones inundades, hi creix la vegetació higròfila. A les platges trobam vegetació dunar ben desenvolupada i al litoral rocós, els socarrells, conjunt d’espècies espinoses amb forma de coixí, morfologia condicionada pels esquitxos de la mar i el vent. Aquests socarrells formen part de les comunitats vegetals amb major nombre d’endemismes de Menorca. El Parc destaca per la diversitat d’aus. Hi ha espècies aquàtiques com les anàtides, les fotges, els cagaires; a més de rapinyaires com l’àguila peixatera, el milà o el soter. Entre els rèptils i els amfibis, hem de destacar la sargantana gimnèsica (Podarcis lilfordi), endèmica de Mallorca i Menorca i present exclusivament als illots, on s’ha anat diversificant en subespècies. A més, hi ha altres espècies interessants com ara el calàpet, la reineta, les tortugues de terra i d’aigua, la sargantana italiana o la serp de garriga i la blanca. Entre els mamífers destaquen els carnívors, com ara el mostel o el mart, insectívors com l’eriçó o la rata aranyera, a més de rosegadors com la rata cellarda. El Parc compta amb una franja de medi marí on hi ha representats fons de diferents tipus. A les zones de fons tous dominen les praderies de posidònia. A les cales tancades i poc profundes apareixen unes altres comunitats com ara les de Cymodocea i Zoostera, plantes marines molt escasses a la Mediterrània Però també hi ha fons rocosos amb interessants comunitats d’algues. A tots dos tipus de substrat podem trobar diverses espècies de peixos i invertebrats.

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

A l Parc estan ben representats diferents elements del patrimoni cultural de Menorca. La riquesa d’elements arqueològics (talaiots, navetes, taules…) i etnològics (parets seques, barraques…) és testimoni de la convivència de l’ésser humà amb la natura en aquesta zona des de temps prehistòrics. Algunes cases de lloc són representatives de l’arquitectura tradicional menorquina.

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

Formen part de l’àmbit del Parc unes comunitats agroforestals en bon estat de conservació, on l’acció humana ha afavorit un ambient d’una gran biodiversitat vegetal i animal. Aquestes comunitats estan constituïdes per camps de pastura extensiva de bestiar boví i oví, camps de farratge i cereals d’hivern per alimentar el bestiar i camps en guaret, alternats amb zones d’ullastrar més o menys esclarissat. El conjunt de comunitats forma un mosaic paisatgístic on la diversitat d’hàbitats afavoreix la coexistència de multitud d’espècies de flora i la seva fauna associada. Així, la diversitat actual és fruit d’un equilibri en el qual el manteniment de l’activitat ramadera ha tengut un paper decisiu.

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

 • Centre de recepció-interpretació Rodríguez Femenias: carretera Maó – es Grau Km 3,5 desviació Llimpa. 07710 Maó. Telèfon 971 17 77 05 / 609 601 249. Fax 971 352148. Horari d'oficina: de dilluns a divendres de 9 a 15 h. És també la seu de l’oficina de gestió del Parc.
 • 2 observatoris d’aus.
 • Habitatge per investigadors Rodríguez Femenias.
 • Laboratori.

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

Les persones que no puguin accedir al medi natural, per qualsevol dificultat física o psíquica, poden sol·licitar fer un itinerari amb cadira Joëlette. Per més informació podeu consultar el fulletó en www.caib.es Per elegir entre la nostra oferta d'itineraris es poden posar en contacte amb el personal del Parc, qui els suggerirà vàries opcions. (Telèfon de contacte del Parc: 971 35 63 02) La sol·licitud de la cadira s'ha de fer almenys amb tres setmanes d'antelació. La visita s'acordarà sempre que hi hagi voluntaris (o voluntàries) disponibles. El préstec de la cadira és completament gratuït. El projecte està finançat íntegrament per l'Obra Social "la Caixa".

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU

ESDEVENIMENTS